Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím portálu umístěného na webovém rozhraní sokolnaprknech.cz

Webové rozhraní provozuje společnost:
TJ Sokol Metylovice
Sídlo:     Metylovice 111
IČ:     68334630
DIČ:     není plátce DPH
zapsaná v OR vedeném: L 28499/MSPH Městský soud v Praze
Telefonní číslo: 604 354 326
Kontaktní e-mail: jan.izvorsky@gmail.com
(dále jen „my“ nebo „naše společnost“).

1.

Úvodní ustanovení

1.1.Definice:


1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami obsahující též práva z vadného plnění zaškrtnutím příslušného políčka při objednání zboží na webové stránce. Obchodní podmínky lze stáhnout v tisknutelné formě na webovém rozhraní.


2.
Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat

2.1. Osobní údaje jsou poskytovatelem zabezpečeny dle moderních standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

2.2. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 dále GDPR.

2.3. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi poskytovatele po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků poskytovatel nepředává žádné další osobě ani subjektu.


3.
Podmínky použití produktu


3.1. Vstupenky po zakoupení zákazníkem není možné vracet ani měnit, ale může je uplatnit jiná osoba, než která vstupenky zakoupila.

3.2. Poukazy po zakoupení zákazníkem není možné vracet ani měnit, ale může je uplatnit jiná osoba, než která poukazy zakoupila.

3.3. Vouchery po zakoupení zákazníkem není možné vracet ani měnit, ale může je uplatnit jiná osoba, než která vouchery zakoupila.

3.4. Upřesňující podmínky užití produktů mohou být dále uvedeny u jednotlivých produktů v elektronické nebo listinné podobě a zákazník se zavazuje zakoupením produktu k jejich dodržení.

3.5. Některé produkty mají platnost, která je uvedena na jejich listinách. Po vypršení této platnosti produktů ztrácí zákazník nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení vynaložených finančních prostředků. Závazek poskytovatele po uplynutí doby platnosti voucheru zaniká a nabídku nelze uskutečnit. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení, poškození, nebo zničení voucheru.


4.
Podmínky vstupenek nebo voucherů

4.1. Za akci je považován koncert, divadelní představení či jiná kulturní akce, která se koná v areálu TJ Sokol Metylovice nebo jeho části a na kterou je vstup za úplatu a dle pravidel uvedených níže.

4.2. Vstupenky na tyto akce můžete zakoupit online na sokolnaprknech.cz nebo osobně (offline) na Obecním úřadě v Metylovicích.

4.3. Online prodej vstupenek končí den před konáním akce ve 23:59 hodin.

4.4. Offline prodej je možný v případě volné kapacity i v místě konání akce.

4.5. On-line prodej - nákupní proces, kontrola vstupenek

Ve formuláři na webu sokolnaprknech.cz zadáte požadovaný počet vstupenek nebo si vyberete konkrétní místa.

Vyplníte vaše jméno a emailovou adresu, která je nutná pro zaslání vstupenek. V případě, že je adresa zadána chybně nebo se vyskytnou technické problémy na straně uživatele, TJ Sokol Metylovice neručí za nedoručení těchto emailů.

Po kliknutí na tlačítko Zaplatit budete přesměrování na platební bránu, kde můžete celkovou částku uhradit platební kartou (VISA, Mastercard).

Po uhrazení vám bude zobrazena možnost tisku vstupenek. Pokud byste tisk neprovedli ihned, je vám odkaz na tisk zaslán také na emailovou adresu. Stažené vstupenky si můžete vytisknout doma nebo kdekoli, kde máte přístup k tiskárně. K usnadnění kontroly nedoporučujeme vstupenku zmenšovat.

Vytištěná vstupenka je vybavená unikátním čárovým nebo QR kódem, který bude po předložení v místě konání akce zkontrolován čtecím zařízením a na základě toho bude umožněn vstup.

Návštěvník může být následně označen identifikačním náramkem Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání akce. Vstupenku po jejím přečtení již nelze dále použít.

Vstup bude povolen pouze na základě té vstupenky, která bude předložena a zkontrolována čtecím zařízením jako první. Při jakémkoliv dalším předložení vstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo ji předloží. TJ Sokol Metylovice neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním této vstupenky.

V případě neuhrazení vstupenek platební kartou je váš nákup neplatný.

V případě technických problémů nás kontaktujte na emailu jan.izvorsky@gmail.com

4.6. Offline prodej - vstupenky, kontrola vstupenek

U osobního (offline) prodeje obdržíte po zaplacení vstupenku na akci.

Tato vstupenka bude v místě konání zkontrolována pověřenou osobou a na základě toho bude umožněn vstup. Návštěvník může být označen identifikačním náramkem. Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání akce.

Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.

4.7. Storno vstupenek, zrušení akce.

Vstupenky není možné po zaplacení stornovat nebo vrátit. Vstupenky může uplatnit i jiná osoba, než která je zakoupila (dle pravidel pro kontrolu vstupenek).

Pokud je vystoupení zrušeno do 60 minut po jeho začátku, vzniká nárok na vrácení vstupného.

O termínu a způsobu vracení vstupného informuje pořadatel nejpozději do tří dnů od konání akce na webu sokolnaprknech.cz a prostřednictvím kontaktních e-mailů, zadaných při nákupu vstupenek.

Pokud je představení zrušeno po více než 60 odehraných minutách (čistého času), nárok na vrácení vstupného nevzniká.

Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout venkovní akci do vnitřních prostor a to i mimo areál.

4.8. Bezpečnost

Z důvodu bezpečnosti může být u vstupu na kulturní akce provedena osobní prohlídka.

Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

Do areálu není dovoleno vnášet jakékoliv vlastní potraviny a nápoje (výjimku tvoří malé děti a osoby se speciálními požadavky), pet lahve, skleněné lahve, plechovky. Dále pak zbraně, nože, nůžky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.

V době konání akcí je zákaz vstupu se psy do areálu nebo jeho části, kde se akce koná. Výjimkou je pouze asistenční pes - ZTP, ZTP/P.

4.9. Focení a natáčení na akci

Na neprofesionální úrovni je povoleno. Interpreti však mohou mít vlastní podmínky pro fotografování a audio a video záznamy. Akreditace médií je u pořadatele akce.

Pořadatel a umělci si vyhrazují právo fotografického, filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry koncertu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady. Nepřejete-li si být fotografováni nebo natáčeni, informujte o tom přímo fotografa nebo kameramana akce.


5.
Internetová objednávka

5.1. Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím  elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu další komunikace a přesné specifikaci objednaného produktu včetně cen.

5.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

5.4. Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5.5. Před potvrzením objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do košíku kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.


6.  
Platba za produkt

6.1. Kupní cena je specifikována u nabídky konkrétního produktu. Cena se vždy uvádí již včetně DPH. Kupující si v rámci objednávky zvolí způsob, kterým bude platba provedena.

6.2. Platba se provádí prostřednictvím:

6.3. U kombinovaného nákupu není možné provést platbu jinou metodou než platební kartou.

6.4. Při použití online platby bude produkt doručen elektronicky na e-mail kupujícího.

6.5. V případě, že nebude Kupujícímu doručen produkt kontaktuje Kupující poskytovatele na tel. čísle +420 732 585 561 za účelem sjednání nápravy.

6.6. Poskytovatel nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.2. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

6.7. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí produktu.

6.8. Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.9. Případné slevy a akce na produkty nelze vzájemně kombinovat, pokud není vysloveně udáno jinak.

6.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad.


7.
Přeprava a dodání zboží

7.1.    Objednané zboží se doručuje:


8.

Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

8.2. Kupující bere na vědomí, že u produktu typu vstupenky, poukazu a voucheru nelze odstoupit od kupní smlouvy z důvodu možného zneužití v oběhu.

8.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 a 7.2., kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty poskytovatele.

8.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.


9.
Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2. Poskytovatel odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu a na základě reklamy jimi prováděnése produkt hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnostiprodukt vyhovuje požadavkům právních předpisů.


10.
Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu okamžikem zaplacením celé kupní ceny.

10.2. Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy jan.izvorsky@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle poskytovatel prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4. Poskytovatel je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


11.
Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


12.
Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování
TJ Sokol Metylovice
Metylovice 111
739 49 Metylovice

12.6. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy týkající se poskytování našich služeb,  který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

V Metylovicích dne 15. 8. 2023
Formulář pro odstoupení od smlouvy
TJ Sokol Metylovice
Sídlo:     Metylovice 111
IČ:     68334630
DIČ:     není plátce DPH
zapsaná v OR vedeném: L 28499/MSPH Městský soud v Praze
Telefonní číslo: 604 354 326
Kontaktní e-mail: jan.izvorsky@gmail.com


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží, číslo objednávky:

Datum objednání:          

Datum obdržení:            

 Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:           

Číslo účtu pro vráceni platby:

___________________________
 Místo a datum


____________________________
Podpis spotřebitele
(pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)